Privacy policy

 

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons (hierna genoemd “[PRISO]”, “wij” of “ons”) van kapitaal belang is.
Uw privacy is dan ook voor ons van essentieel belang. De privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op :

  1. onze website https://www.priso.be (hierna genoemd de "website")
  2. alle (commerciële) relaties tussen PRISO en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die PRISO verzamelt, alsook over de wijze waarop PRISO deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.
PRISO wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de "Privacy Wetgeving", te weten (1) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (2) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (3) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de website en communiceren met PRISO impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop PRISO uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

1. Soorten persoonsgegevens

PRISO kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: Naam Voornaam Emailadres Telefoonnummer (vast en/of gsm) Adres Werfadres IP-adres Overige persoonsgegevens aangereikt door de betrokkenen PRISO verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal PRISO, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat PRISO toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website. (Ref. Google Analytics)

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

De door PRISO verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om een offerte aan te vragen).
Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

3. Gebruik persoonsgegevens

PRISO kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

PRISO zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot PRISO). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners. Indien het noodzakelijk is dat PRISO in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat PRISO uw persoonsgegevens openbaar maakt:
Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer PRISO hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van PRISO.
Wanneer PRISO of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die PRISO heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.
In alle overige gevallen zal PRISO uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (1) hiervoor uw toestemming heeft bekomen.

5. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (1) door de wet of (2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart PRISO uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder "3. Gebruik persoonsgegevens".

6. Uw rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

7. Beveiliging van de persoonsgegevens

PRISO verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (1) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (2) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
PRISO zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren binnen de Europese Unie. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van PRISO, de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.
Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat PRISO in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

8. Wijzigingen

. PRISO is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Linken naar andere sites

Deze website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. PRISO is op geen enkele manier verantwoordelijk omtrent de inhoud van deze websites, noch over de toepassing van gegevensbescherming op deze sites.

Contactgegevens PRISO

Bij verdere vragen omtrent deze Privacy Verklaring kan u zch melden via e-mail: info@priso.be
Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop PRISO deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop PRISO uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.